Училищен живот

 

План-програма за безопасност на движението по пътищата - 2021 г.

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа и в интернет, разработени от ДАЗД

 

ПРАВИЛНИК

за дейността на училище ОУ "Христо Ботев" , с. Брестница

Стратегия за развитие на училището

Годишен план 2020-2021

Училищен учебен план Iа клас 2020-2021 г.

Училищен учебен план IIа клас 2020-2021 г.

  Училищен учебен план IIIа клас 2020-2021 г.

                        Училищен учебен план IVа клас 2020-2021 г.

Училищен учебен план Vа клас 2020-2021 г.

Училищен учебен план VIа клас 2020-2021 г.

Училищен учебен план VIIа клас 2020-2021 г.

 Мерки за повишаване качеството на образованието 2020-2021 г

 Програма за предоставяне  на равни възможности и за приобщаване  на децата и ученици от уязвими групи 2020-2021 г

 Програма за превенция на ранното напускане на училище 2020-2021 г

Дневно разписание 2020-2021 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация 2020-2021 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

 Форми на обучение в ОУ "Христо Ботев" - с. Брестница

График за даване на консултации по учебни предмети 2020-2021 г.

Бюджет 2021 г.

Бюджет 2020 г. 

 Отчет на бюджета - първо тримесечие 2021 г.

 

Отчет на бюджета - второ тримесечие 2021