Училищен живот

План-програма за безопасност на движението по пътищата - 2021 г.

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа и в интернет, разработени от ДАЗД

 

ПРАВИЛНИК

за дейността на училище ОУ "Христо Ботев" , с. Брестница

Стратегия за развитие на училището

Годишен план 2021-2022

Училищен учебен план Iа клас 2021-2022 г.

Училищен учебен план IIа клас 2021-2022 г.

  Училищен учебен план IIIа клас 2021-2022 г.

Училищен учебен план IVа клас 2021-2022 г.

 Училищен учебен план Vа клас 2021-2022 г.

Училищен учебен план VIа клас 2021-2022 г.

Училищен учебен план VIIа клас 2021-2022 г.

 Мерки за повишаване качеството на образованието 2021-2022 г

 Програма за предоставяне  на равни възможности и за приобщаване  на децата и ученици от уязвими групи 2021-2022 г

 Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021-2022 г

Дневно разписание 2021-2022 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация 2021-2022 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

 Форми на обучение в ОУ "Христо Ботев" - с. Брестница

График за даване на консултации по учебни предмети 2021-2022 г.

Бюджет 2021 г.

Бюджет 2020 г. 

 Отчет на бюджета - първо тримесечие 2021 г.

Отчет на бюджета - второ тримесечие 2021 

Отчет на бюджета - трето тримесечие 2021