Училищен живот

 

ПРАВИЛНИК

за дейността на училище ОУ "Христо Ботев" , с. Брестница

Стратегия за развитие на училището

Годишен план 2018-2019

Училищен учебен план Iа клас 2018-2019 г

Училищен учебен план IIа клас 2018-2019 г

  Училищен учебен план IIIа клас 2018-2019 г

Училищен учебен план Vа клас 2018-2019 г

Училищен учебен план VIа клас 2018-2019 г

Училищен учебен план VIIа клас 2018-2019 г
 Мерки за повишаване качеството на образованието 2018-2019 г

 Програма за предоставяне  на равни възможности и за приобщаване  на децата и ученици от уязвими групи 2018-2019 г

 Програма за превенция на ранното напускане на училище 2018-2019 г

Дневно разписание 2018-2019 г.

Етичен кодекс на училищната общност

 

 

Бюджет 2018 г.

 

Отчет на бюджета - първо тримесечие 2018 г.

Отчет на бюджета - второ тримесечие 2018 г.

Отчет на бюджета - трето тримесечие 2018 г.

Отчет на бюджета - четвърто тримесечие 2018 г.

Бюджет 2019 г.

 

 Отчет на бюджета - първо тримесечие 2019 г.