Проекти

2019-2020 година

През учебната 2019-2020 година продължиха дейностите по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структури и инвестиционни фондове за осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл.17 и чл. 27 от НПО, чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание. Сформирани бяха 12 групи с включени в тях 84 ученици. Дейностите стартираха в края на м.октомври 2019 г. При въвеждане на извънредното положение във връзка с разпространението на COVID – 19 и провеждането на дистанционно обучение, дейностите бяха преустановени от м.март 2020 г. През м. юни и м. юли 2020 г. всички планирани занятия бяха проведени, съобразно дадените указания за присъствена работа с включените в групите ученици. 

Платформа на проекта

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Със Заповед № РД09-2920/25.11.2019 г. на Министъра на образованието и науката училището бе включено в списъка за участие в изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Дейност 6 – повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности ( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали).

Сформиран бе клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения „Стъпка по стъпка в дигиталния свят“ с влючени 13 ученици от начален етап.

Дейността на клуба стартира от 07.01.2020 г. и приключи на 25.06.2020 г.

Включените ученици с интерес участваха в дейностите по проекта и подобриха своите дигитални знания и умения.

 

Дейност 2 – изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения/оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ - Училището получи 1 брой интерактивен дисплей 65“ и 4 броя лаптопи Dell Inspiron 3582.

Платформа на проекта

2018-2019 година

Със Заповед № РД 09-1092/11.04.2019 г. на Министъра на образованието и науката, училището бе включено и започна дейности по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структури и инвестиционни фондове. Сформирани бяха 10 групи за допълнително обучение за компенсиране на  пропуските на  53 ученици за 2018-2019 учебна година. Дейностите се реализираха от 10.05.2019 г. до 30.06.2019 г.

2017 - 2018 година

През учебната 2017-2018 година продължават дейностите по проект "Твоят час" в 7 (седем) групи за преодоляване на обучителни затруднения и 6 (шест) групи за дейности по интереси.

Дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

1. "Вълшебните звукове и букви" - ръководител Петя Стоянова - старши учител в начален етап -  с ученици от Iа клас.  

2. " Уча, пиша и чета" - ръководител Дарина Димитрова - старши учител в начален етап - с ученици от IIа и IIIа клас.

3. "По-грамотни" - ръководител Юлия Лалева - старши учител в начален етап - с ученици от IVа клас.

4. "Език мой, свят мой" - ръководител Мариана Христова - старши учител прогимназиален етап - с ученици от Vа клас.

5. " По-грамотни, по-успешни" - ръководител Йоана Кънчева - старши учител прогимназиален етап - с ученици от VIIа клас.

6. "Математиката била забавна" - ръководител Христо Христов - учител прогимназиален етап - с ученици от Vа клас.

7. "Човекът и природата" - ръководител Мариана Йотова - старши учител прогимназиален етап - с ученици от Vа и VIа  клас.  

Дейности по интереси:

1. "Бързи, смели и здрави" - ръководител Божидарка Вътева - старши учител в начален етап - с ученици от IIa и IVa клас. 

2. "Арт-работилница" - ръководител Мариана Йотова - старши учител в начален етап - с ученици от IV, Vа , VIа и VIIа клас.

3. Секция "Футбол" - ръководител Петър Петров - старши учител прогимназиален етап - с ученици от Vа , VIа и VIIа клас.

4. "Географски приключения" - ръководител Василета Петрова - педагогически съветник - с ученици от IV, Vа , VIа и VIIа клас.

5. "Какъв ще стана" - ръководител Йоана Кънчева - старши учител прогимназиален етап - с ученици от VIа и VIIа клас.

6. "Мечти край ромското огнище" - ръководител Биляна Асеновска - учител ЦДО

 

              

      

   

       

 2016 -2017 година

Проект„Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За тази учебна година дейностите по проекта в нашето училище са и по двете направления, като са отчетени нуждите от допълнителна работа с изоставащите ученици и интересите на всички за различни извънкласни дейности.

Извънкласните дейности, идентифицирани от училището и препоръчани извънкласни дейности от Съвета „Твоят час“  към училището са следните:

Дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

Български език и литература

„По- грамотни заедно” с ръководител Петя Иванова Стоянова - старши учител в начален етап -  с ученици от IV клас

"Да преодолеем обучителните затруднения по български език и развием умения за учене" с ръководител Юлия Петрова Лалева - главен учител в начален етап - с ученици от ІІ и III клас

"Език мой, свят мой" с ръководител Мариана Христова Цончева - старши учител в прогимназиален етап - с ученици от V до VI клас.

"По-грамотни, по-успешни" с ръководител Мариана Христова Цончева - старши учител в прогимназиален етап - с ученици от VII до VIII клас.

Математика

„Математиката била забавна“ с ръководител Радосвета Господинова Петрова - старши учител в прогимназиален етап - с ученици от V до VI клас.

Хуманитарни науки

„Човекът и природата“  с ръководител Мариана Йотова Василева - старши учител в прогимназиален етап - с ученици от V до VIII клас.

      

Дейности по интереси:

Здравно образование и здравослован начин на живот

„Здравето е богатство“ с ръководител Дарина Найденова Димитрова - старши учител в начален етап  - с ученици от I клас

 

Гражданско образование

Минало, настояще и бъдещес ръководител Петър Кънчев Петров - старши учител в прогимназиален етап - с ученици от III до VIII клас.


Предприемачество

„Млад предприемач“ с ръководителМариана Йотова Василева - старши учител в прогимназиален етап - с ученици от V до VIII клас.

   

Програмиране, дигитални умения, кретивност и иновативно мислене

Компютърът – моето бъдеще  с ръководител Радосвета Господинова Петрова - старши учител в прогимназиален етап - с ученици от V до VIII клас.

 

Спорт

„ Бързи, смели и здрави“ с ръководител Божидарка Иванова Вътева - старши учител в начален етап - с ученици от II до IVклас.

Секция „Футбол“ с ръководител Петър Кънчев Петров - старши учител в прогимназиален етап – с ученици V до VIII клас.

2012 - 2014 година

По Програма за развитие на извънкласните дейности в училището – 2012 – 2014 година и проекта на МОМН по ОП „Развитие на човешките ресурси” - мярка BG051РО001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”  за организиране и провеждане на извънкласни дейности в общинските училища са сформирани следните групи в нашето училище.

През учебната 2013/2014 година са сформирани следните групи

1.Секция по футбол (отбор „Космос”) – област Здравословен начин на живот с ръководител г-н Петър Петров с 14 ученика от IV-VIII клас

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темите са насочени към придобиване на умения и основни положения във футбола.

Предвидени са две приятелски срещи и необходимия брой часове за тренировки и занимания.

 

2.Ателие „Европейска кухня” - oбласт Здравно образование с ръководител г-жа Мариана

   Христова с 12 ученика от V до VІІІ клас.

Целта на клуба е да даде информация за здравословния начин на живот на учениците. Едно от най вважните неща в готвенето е въображението, което трябва да се използва активно при оформяне на външния изглед на поднесената храна. Учениците трябва да възприемат времето прекарано в кухнята като приключение , което ще ги заведе в друг свят откъснат от реалните проблеми. Ще се запознаят с с принципите на здравословния начин на живот и в частност на здравословното хранене. Правилното и балансирано хранене – път към здравето на всеки от нас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ателие „Сръчни ръце” – област Природоматематически науки ръководител г-жа Галина Вътева

В групата участват 12 ученика от I клас.

4.Секция „Скаутски здравен лагер” – област Здравно образование ръководител г-жа Мариана Йотова

Секция „Скаутски здравен лагер” е създадена с цел запознаване на учениците със здравословния начин на живот,оказване на долекарска помощ сред природата и опознаване на месноста „Леднишки рид”. Участват 12 ученика от III - VIII клас.

 

 

 

5.Клуб „Вълшебството на приказките” – област Хуманитарни науки с ръководител г- жа Юлия Лалева

 В клуб „Вълшебството на приказките” участват 12 ученика от IV клас.

Темите  са интересни и полезни на учениците. Ще им бъде предоставена възможност за развитие на творческия им потенциал и ще имат възможност за лична изява.

6.Танцово студио „Ритъм” – област Културни компетентности ръководител г- Божидарка Вътева

Танцово студио „Ритъм” е създадено с цел осмисляне на свободното време и развитие на творческите способности на учениците. В него участват 12 ученика от II – VII клас

           

Задачите са следните:

хореография и изработване на танцова композиция

разучаване на елементите от танцовата композиция

усъвършенстване на изпълнението

свързване на частите в цялостна композиция

7. Клуб „Журнал – да създадем списание” - област "Комуникативни умения на роден език" с ръководител г-жа Йоана  Кънчева  с 10 ученика от  ІІ до VІ клас

  Животът на съвременния човек е невъзможен без средствата за масово осведомяване, които ще им дават възможност да са част от случващото се по света.  Тематичното разпределение на часовете е с цел овладяване на престижни социокултурни норми на речево поведение и оформяне на индивидуален езиков стил на ученика. Предвидени са две изяви за официалното представяне на двата броя на списание „Моят свят”

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

8. Работилница     „Сръчковци” - област  "Природоматематически науки" с  ръководител Дарина Димитрова   с 10 ученика от II клас

Целта е да се развиват творческите заложби у децата, уменията им за работа с пластичен материал и създаване на естетически усет и креативност. Предвидени са две изложби за представяне на изработените изделия.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

През учебната 2014/2015 година са създадени следните групи

  1. Ателие “Сръчни ръце” (областПриродомотематически науки) с ръководител Галина Василева Вътева – старши учител в начален етап. Участват 12 ученика от IІ клас

  2. Клуб “Приказен свят” (област Хуманитарни науки) с ръководител Юлия Петрова Лалева - главен учител в начален етап.Участват 12 ученика от І клас.

  3. Клуб „Екология и здраве” (област Здравно образование) с ръководител  Мариана Йотова Василева – старши учител в прогимназиален етап по химия и ООС и биология и ЗО. Участват 13 ученика от IV до VІІI клас.

  4. Секция по футбол- отбор “Космос” (област  Здравословен начин на живот) с ръководител Петър Кънчев Петров - старши учител в прогимназиален етап преподаващ ФВС. Участват 14 ученика от ІV до VІІІ клас.

  5. Клуб „Млад кулинар”( област  Здравно образование) с ръководител Мариана Христова Цончева - старши учител в прогимназиален етап по БЕЛ и руски език. Участват 12 ученика от V до VІІІ клас.

  6. танцово студио “Ритъм” ( Културни компетентности) с ръководител  Божидарка Иванова Вътева - старши учител в начален етап. Участват 10 ученика от IV до VІII клас.

  7. Клуб „Етикет и култури по света” (област Граждански компетентности ) с ръководител  Йоана Маринчева Кънчева - учител в прогимназиален етап по БЕЛ. Участват 12 ученика от  ІІ до VІ клас.

  8. Вокална група „Звънчета”( област  Културни компетентности) с  ръководител Дарина Найденова Димитрова - старши учител в начален етап. Участват 10 ученика от III клас.

  9. Клуб „В света на презентациите” (област  Дигитални компетентности) с ръководител Радосвета Господинова Петрова – учител в прогимназиален етап по математика и ИТ. Участват 11 ученика от  III до  VI клас.